លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

សង្ខេប

  • លេខយោង 200211
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

សង្ខេប

  • លេខយោង 200211
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ