លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19121179
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 425 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ អគារ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19121179
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 425 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ