ជួល អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល អគារ ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល អគារ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101111
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 420 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ជួល អគារ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101111
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 420 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 40 បន្ទប់គេង