លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101132
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 104734 m²

លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101132
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 104734 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី104734 m²