លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19111150
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 22726 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីទ្បូ Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19111150
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 22726 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី22726 m²