លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101144
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101144
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 7 បន្ទប់ទឹក