លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101131
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 27414 m²

លក់ ដីទ្បូ Basedth Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101131
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 27414 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី27414 m²