លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kampot
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kampot
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kampot
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kampot
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kampot
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kampot
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kampot
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង 200105
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 5665 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង 200105
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 5665 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

ទីតាំង

  • 1 ដី6556 m²