ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon
ជួល ផ្ទះ Chamkarmon

សង្ខេប

 • លេខយោង 200102
 • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 235.2 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទីី២

ជួល ផ្ទះ Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

 • លេខយោង 200102
 • បន្ទប់ 2 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 235.2 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទីី២

ទីតាំង

 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 2 បន្ទប់គេង
 • 6 បន្ទប់ទឹក
 • 2 ផ្ទះបាយ
 • 1 ចំណតខាងក្នុង