ជួល ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1707275
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 10000 m²

ជួល ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ Tuek Thla

សង្ខេប

  • លេខយោង 1707275
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 10000 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី8000 m²