ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101139
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 7373.55 m²

ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101139
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 7373.55 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី7373 m²