លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101129
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 80000 m²

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101129
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 80000 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី80000 m²