លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101121
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 60000 m²

លក់ ដីទ្បូ Basedth Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101121
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 60000 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី60000 m²