លក់ ដីទ្បូ Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 1906995
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 119068 m²

លក់ ដីទ្បូ Basedth Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 1906995
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 119068 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី119068 m²