លក់ ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1803383
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 358 m²

លក់ ឃ្លាំង ក្រុងភ្នំពេញ Tuek Thla

សង្ខេប

  • លេខយោង 1803383
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 358 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី358 m²